نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

آیت الله وحید خراسانی و نقد فلسفه و عرفان

آیت الله وحید خراسانی و نقد فلسفه و عرفان – اگر میشناختیم امام ششم علیه السلام کیست دنبال این و آن نمیرفتیم!

اگر میشناختیم امام ششم علیه السلام کیست دنبال این و آن نمیرفتیم، قی کرده های فلاسفه یونان را نشخوار نمیکردیم ، زباله های عرفان اکسلوفان را هضم نمیکردیم ، خواه نا خواه واماندیم و بیچاره شدیم و از این اقیانوس معرفت محروم شدیم .

  

عرفان پیش من است ، همه ی مولوی را میخواهید پیش من است ، هرجا را میخواهید برایت میگویم ، فلسفه را بخواهید از اول اسفار تا آخر از هرجا بگی ، از اول مفهوم وجود تا آخر مباحث طبیعیات برایت میگویم ، اما همه اش کشک است .

 

هرچه هست در قرآن و روایات است .