نوشته‌ها

    + افزایش اندازه | کاهش اندازه -

    دکمه اشتراک گذاری تلگرام

مذهب حافظ شیرازی-شیعه یا سنی؟ – آیت الله شبیری زنجانی

مذهب خواجه حافظ شیرازی – شیعه یا سنی؟ – نظر آیت الله شبیری زنجانی در این خصوص

 

fd_XL

 

… قزوینی در ادامه می گوید اگر این ابیات از حافظ باشد در حالی که ثابت نیست چون در نسخه های قدیمی حافظ این بیت ها نیست…قزوینی خبره این فن است و نسخه های مختلف دیوان حافظ را دیده و معتقد است در نسخه های بعدی این بیت و ابیات دیگر افزوده شده است و تاریخِ اضافات را ذکر می کند…

  

حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی (دامت برکاته) در یکی از پانوشت های کتاب جرعه ای از دریا [1] که به تازگی منتشر شده است در خصوص مذهب حافظ شیرازی این چنین میفرمایند [2]:


«
یکی از ادله تسنن حافظ شیرازی ادامه مطلب …